Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

 

48 Nguyện Của Phật A Di Ðà (Trích Ðoạn Kinh VLT Giảng Năm 1994)
 

  01  |  02  03  04  | 05

50 Năm học Phật tâm đắc tinh luận
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)
 

  01

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị
Ðài Bắc Ðài Loan 2001
 

 01 | 02

Ăn Uống Và Sức Khoẻ
Singapore, 5/2000

01

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

Kính mời vào xem - download links 

Bồ-tát Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm
 Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)
 

01  |  02  |  03  |  04

Buông xã chấp trước
Nhật Bản
 

  01  

Cách tu học Lục Hoà Kính
Trích lục từ Tịnh Ðộ Ðại Kinh giải  Tập 7, Giảng tại Hồng Kông 14/04/2010
 

 01 | 02

Cảm Ứng Thiên - câu chuyện nhân quả
Phim Hoạt Hình, H.T Tịnh Không Giám Chế
 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07

Chấn hưng Phật Giáo
 

01

Chân Thính Lảo Nhân Ngôn
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 14/04/2011
 

01

Chính mình phải làm gương
 

 01

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
 

 01 02
Chứng Vô Lượng Thọ
 
 01

Chuyển khổ đau thành an vui
 

 01

Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
 
 01
Coi trọng nhân quả
Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001)

 
01

Công đức tạc tượng
 

 01
Cứu độ chúng sanh 
 
 01
Ðại đạo bồ đề không tiến ắt lùi  01
Ðại nạn trước mặt, quay đầu là bờ
 
 01
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh
 **
Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương**
Kính mời vào xem - download links 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh
 ** Thanh Tịnh Minh Hối Chương** - Hạnh Chơn Chuyễn ngữ
Trường Đại Học Deanza, CA. USA  (11-1992)
Kính mời vào xem - download links 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh
 ** Thanh Tịnh Minh Hối Chương**, Cư Sĩ Thanh Trí
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993)

 
 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (trích lục)
GHPG - Cư sĩ lâm Singapore 5/1998

 
Kính mời vào xem - download links 
Ðại sư Huệ Năng nói tu thiền nhập môn
 
 01 02 
Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương lược giảng
 

01  |  02  |  03  |  04

Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa
 
  01  | 02  | 03  | 04  | 05  |  06
Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương (U.S.A năm 1992)
 
Kính mời vào xem - download links 
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình
 
 01
Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa
Tịnh Tông Học Hội Singapore 1998 (Chuyễn Ngữ 2015)
Kính mời vào xem - download links 
Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký
Tịnh Tông Học Hội Singapore 1998 (Chuyễn Ngữ 2015)

 
Kính mời vào xem - download links 
Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đại ý
Cư Sĩ :Thanh Trí Chuyễn Ngữ

 
Kính mời vào xem - download links 
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận
 
 01 02 
Giáo dưỡng trẻ thơ
Hiệp Hội Giáo Dục Phật Ðà Hồng Kông 6/6/2004
 
  01  | 02
Giáo dục, Vận mạng & Phong thủy
 
01
Giới là hợp tình hợp lý
Trích lục Kinh Hoa Nghiêm  - Hồng Kông
 
  01 
Hiếu đạo và Sư đạo
Tịnh Tông Học Hội Australia 16/03/2007
 
  01  | 02
Hóa giải xung đột thực hiện hoà bình
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002)

 
    01  |  02  
Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
Tinh Tông Học Hội Singapore
 (24-4-2004)
 
 01
Hóa giải xung đột trong nội tâm
Tinh Tông Học Hội Singapore
 (24-4-2004)
 
 01

Hoài niệm ân sư (2009) & Khai thị của H.T Tịnh Không

01
Hoa Tươi Quả Tốt
Trích từ kinh Hoa Nghiêm - Hồng Kông 2006

 
    01  |  02  
Hộ trì Phật Pháp
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997)
 
01
Hòa hài cứu vãng nguy cơ
Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch

 
Kính mời vào xem - download links 
Học Phật vấn đáp
H.T Tịnh Không trả lời câu hỏi

 
  01  | 02  | 03  | 04  | 05  |  06
Học Vi Sư Hành vi Thế Phạm
Tập I, II, III

Những Bài Khi Thi Buổi Sáng tại Hoa Tạng Ðồ Thư Quán 1995
 
Kính mời vào xem - download links 
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung
Trích lục từ các bài giảng, vấn đáp của H.T Tịnh Không về pháp Hộ Niệm, rất hay và ích kính mong đại chúng hãy xem 

 
Kính mời vào xem - download links 
Khác Biệt Ma và Phật (Trích đoạn kinh Hoa Nghiêm)
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (4-2004) 
 
 01
Khai Thị cho đồng tu
Những buổi khai thi ngắn của H.T Tịnh Không

 
 01  | 02  | 03  | 04  | 05 | 06

Khai thị vấn đáp về đại nạn 2012
Hồng Không 8 / 02 / 2012

 

    01  |  02  

Khai thị Trích đoạn
Những trích đoạn ngắn chừng 15 phút từ các bài giãng của H.T Tịnh Không, chư tổ và CS Diệu Âm rất thích họp cho các buổi cộng tu tại niệm Phật đường.

 

Kính mời vào xem - download links 

Trich đoạn khai thị Kinh Địa Tạng (mới)

Khai thị Trợ Niệm Vãng Sanh
H.T Tịnh Không khai thị về hộ niệm giúp người lâm chung

 

 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa
Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Loan Tháng 12 năm 1984
 
Kính mời vào xem - download links 

Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan (Tháng 1 - 1995)
Tỳ Kheo Minh Nhẫn Chuyễn Ngữ

 

 Kính mời vào xem - download links 
Kinh A Di Ðà Yếu Giải Tinh Hoa Lục  
Giảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (1993), Cư Sĩ Thanh Trí Chuyễn Ngữ
 
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
Kinh A Nan vấn Phật việc kiết hung
Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  8/2001, Cư Sĩ : Vọng Tây
 
  01 | 02 | 03 | 04 
Kinh Kim Cang Giảng Ký
Cư sỉ Lâm Singapore
 
Kính mời vào xem - download links 
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa  
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (Tháng 1996)
 
01 | 02 | 03 | 04 
KHÔNG (làm giặc quốc gia, Nói xấu lảnh đạo, Trốn thuế & Phạm pháp)
Trích từ kinh Hoa Nghiêm, CS Vọng Tây chuyễn ngữ

 
 Kính mời vào xem - download links 
Không tái phạm là chơn sám hối
Trích lục kinh Hoa Nghiêm (Hồng Kông)

 
 01  |  02 
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình
 
01
Làm thế nào khắc Phục Bệnh Khổ
 
01
Làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật
Báo Ân Ðường Tịnh Tộng Học Hội Singapore (11/12/1999)

 
01
Làm thế nào hàng phục phiền nảo (trích từ Kinh hoa nghiêm)
Báo Ân Ðường Tịnh Tộng Học Hội Singapore (/8/2000)

 
01  |  02  |  03   
Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Ðà
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (27-01-2002)

 
01  | 02
Làm thế nào vượt qua tai nạn
Tịnh Tộng Học Hội Austrlia (29/12/2001)

 
01
Lấy khổ làm thầy kiên trì chí hạnh
 
01  | 02
Lể Phép Hàng Ngày - Phim Hoạt Hình
H.T Tịnh Không Chỉ Ðạo Thực Hiện

 
WMV
Liễu Phàm tứ huấn đại ý (Cuốn Một)
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999)
 
01 | 02 | 03 | 04 
Lời di huấn của tổ Ấn Quang Ðại Sư
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003)

 
01
Lợi ích của niệm Phật  
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (23-6-2003)
 
01  |  02
Lợi ích của sự niệm Phật  
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội (USA)
 
01  |  02
Lợi lạc hữu tình
Trích đoạn kinh Vô Lượng thọ giảng lần thứ 10

 
01  |  02 
Lời Pháp Vàng Ngọc của H.T Tịnh Không
Các Quyễn Sách về bài giảng của H.T Tịnh Không

 
01  |  02  |  03  |  04 05 06
Lục hòa lục Ðộ
Malaysia 12/09/2000
 
01  |  02

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Trích từ "Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm"
 

  01   
Một người đời này không thể không biết đến.
 
01 - WMV
Một việc cấp bách nhất trước mắt
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 11-03-2011

 
01
Mục tiêu chung cực của sự học Phật  
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)

 
01  |  02
Nghệ thuật sống
 
01  |  02
Người thanh niên 101 tuổi
 
WMV

Nguồn gốc văn hóa Trung Quốc
Giảng tại Singapore (2007)

 

01  |  02  |  03  |  04
Nhân ái hoà bình giảng đường  
Giảng tại Nhật Bản (2004)

 
01  |  02  |  03  |  04
Nhận thức Phật Giáo  
Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996), Cư Sĩ : Vọng Tây
 
01  |  02  |  03  |  04 05 06
Nhận thức Phật Giáo  
Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996) Cư Sĩ : Thanh Trí
 
01  |  02  |  03  |  04
Nhìn thấu - Buông bỏ - Bố thí 01 
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật 01
Niệm Phật
(Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm" - Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba 

 
 01
Niệm Phật là cứu tế nạn lụt
(Trích Ðoạn của Kinh Hoa Nghiêm Tập 99 & 100)
Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998)

 
01  |  02
Niệm Phật Thành Phật
(Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ Giãng Tại Tân gia Ba)

 
01  |  02  |  03  |  04 05 06 | 07
Niệm Phật Vì Sao không Vãng Sanh
Trích Ðoạn từ Kinh Ðịa Tạng

 
01
Niệm Phật tâm địa công phu
 
01  |  02  |  03  |  04 05 06
Nói Về Hiếu Ðạo
Ðài Truyền Hình Phỉ Lai Ngày 12/6/2003

 
01  |  02
Nói Về Nhân Quả 01
Phải nên phát nguyện, nguyện sanh nước kia
Trích Lục từ "Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm"

 
01
Pháp môn niệm Phật
Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ, Singapore 10/2003

 
01
Pháp nhĩ như thị
Tịnh tông học hội Australia
01 | 02
Phát bồ đề tâm hiện như lai tướng
Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm Tịnh Tông Úc Châu Tháng 1/2002

 
 01  |  02
Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện tinh hoa
Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993)  - Thầy Minh Nhẩn

 
01 02 | 03
Phật giáo là gì  (Dịch lại nên nghe)
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)

 
01 02  |  03 | 04
Phật học đáp vấn
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (30-10-2000)
 
 01  | 02  | 03 

Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh  
Thư viện Phật giáo Hoa Tạng
~~Cư sỉ Vọng Tây chuyển ngử năm 2011 ~~

Kính mời vào xem - download links 

Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh  
~~ Giảng tại Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba Tháng 10 - 1996 ~~
~~Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử năm 2007 ~~

 

  Kính mời vào xem - download links 

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng
(Ghi  & Ðọc lại)
 
  Kính mời vào xem - download links 

Phật Pháp viên dung không chương ngại  
Trích từ Kinh A Nan Hỏi Phật việc tốt xấu
 

  01 
Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh
 Giảng tại Tri Ân viện Ðông kinh -Nhật Bản 2/11/2002
Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử 6/2008
 
Kính mời vào xem - download links 
Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh
~~Cư sỉ Viên Đạt - Vọng Tây ~~

 
 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký  
Ðài Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn Hoa Kỳ 1992
 01  |  02
Phật Pháp bất ly sinh hoạt  
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (22-10-1999)

 
 01  |  02
Phòng phi chỉ ác
 
 01
Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng
 Ngày 17 Tháng 7 Năm 1994 - Ðạt La Tư - USA01

 
 01  |  02
Phương Pháp Tu Tập
 
Kính mời vào xem - download links
Phóng sanh đáp vấn
 
01
Phương pháp dạy con khi mang thai
 Trích Lục Kinh Ðịa Tạng

 
 01
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
** Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương **
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
Kính mời vào xem - download links
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa
Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan Tháng 12 Năm 1990

 
Kính mời vào xem - download links
 Quý tiếc mạng sống, xin đừng phá thai (nên xem, nghe)
 
Kính mời vào xem - download links
Sân hận đọa địa ngục
 
   01   
Sống trong thế giới cảm ân 
Singapore  07/04/2005

 
01
Sự thật và lý luận của nhân quả
Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004)

 
01
Sự thật và lý luận của siêu độ
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

 
01
Sự thật và lý luận của siêu độ (VọngTây)
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

 
01
Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời
Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  (24/12/1999)

 
01  |  02
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới
 
01 02  |  03 | 04
Tất cả chúng sanh vốn là Phật
Hồng Kông  (Tháng 09-2006)

 
01  |  02
Thành Phật Chi Ðạo
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)

 
01

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Trọn Bộ 60 Đĩa)
Tị
nh Tông Học Hội Singapore Tháng 5 Năm 1999
Cư sĩ : Vọng Tây chuyễn ngữ 2013

 

Kính mời vào xem - download links
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (Trọn Bô 80 Đĩa)
Tịnh Tông Học Hội Singapore 2001 - Cư sĩ : Vọng Tây chuyễn ngữ (2013)
 
Kính mời vào xem - download links
Thập Thiên Nghiệp Ðạo Kinh
Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000), Cư sĩ : Thanh Trí
 01  |  02 03
Thanh tịnh phước đức  
Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)

 
01  |  02
Thế giới hoà hài bắt đầu từ tâm
 
01
Thỉnh Phật trụ thế (Kinh Hoa Nghiêm)
 
01  |  02
Tịnh Ảnh Lục Toàn Tập (Trọn Bộ)
Lời Khai Thị Vàng Ngọc của Pháp Sư Tịnh Không

 
01 02  |  03 | 04 | 05

Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 11)
Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông, 04 Tháng 5 2010
 

Kính mời vào xem - download links
Tịnh độ đại kinh khoa chú
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 12)
Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông, Tháng 10 năm 2012 - Tỳ Kheo Minh Nhẩn Dịch
 
Kính mời vào xem - download links
Tịnh độ đại kinh khoa chú
Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông, Tháng 03 năm 2014 - CS Vọng Tây Dịch
 
Kính mời vào xem - download links
Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục
Thầy Thích Nhuận Nghi Dịch

 
01
Tín Nguyện chuyên trì danh hiệu
 
 01 02
Tín tâm dao động, không thể vãng sanh
 
 01  |  02 
Tín tâm học phật trị lành bệnh khổ
 
01
Tịnh Nghiệp Tam Phước
Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000)

 
    01 02 03
Tịnh Tông nhập môn  
Giảng tại Dallas (USA) 1996

 
    01 02 03
Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003)

 
Kính mời vào xem - download links
Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán.
Gỉang tại Ðài Truyền Hình Hoa Tạng 14/11/2008
 
  Kính mời vào xem - download links
Tư lương tịnh độ   
 
01 | 02 | 03 | 04
Tứ đại thiên vương  
Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002)

 
01 | 02 | 03 | 04
Tu học tự tại vãng sanh
 
 01  |  02 
Tu phước tu tuệ  
Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994)

 
    01 02 03
Thực tiển sáu phép Ba La Mật (Trích Lục kinh Hoa Nghiêm)  
Giảng tại Hồng Kông 4/9/2006

 
01
Trị bệnh cứu người trừ họa 
 
01
Trân trọng pháp duyên
Cơm Sáng Khai Thị 1999

 
01
Vấn Đáp Phật Học
 
01
Vào cửa Tịnh Tông (Tịnh Tông nhập môn)
 
Kính mời vào xem - download links
Vãng Sanh Luận Ký (Quyển Thượng)
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc 02/10/1994

 
Kính mời vào xem - download links
Vì Sao Niệm Phật Không Vãng Sanh
(Trích từ kinh Địa Tạng)
 
01  |  02
Vì sao phải Siêu Ðộ Vong Nhân 
 
01
Vì sao phải đặc biệt chú trọng đệ tử quy
Tịnh Tông Học Hội Australia - 10/01/2005

 
01  |  02
 Vô Lượng Thọ Kinh giảng năm 1992 Mỹ Quốc
Học viện Deanza, California, Mỹ Quốc. Tháng 06 Năm 1992
Chuyển ngữ : Tỳ Kheo - Minh Nhẫn

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Lượng Thọ Kinh Giảng năm 1994
Giảng tại Tân Gia Ba (11-1994)
Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngử

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Luợng Thọ Kinh Huyền Nghĩa
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994) Tỳ Kheo - Minh Nhẫn

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Luợng Thọ Kinh Huyền Nghĩa (Đọc Lại)
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994)

 
Kính mời vào xem - download links
Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Ký
Ban Dịch Thuật Hán Nom

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Lượng Thọ Kinh Tinh Hoa  
Thầy Minh Nhẩn Trích lục dịch
Giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia 19/12/2009

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Lượng Thọ Kinh giảng lần thứ 10
Tháng 4/1998 - Singapore - Tỳ Kheo : Minh Nhẫn Trích Dịch

 
Kính mời vào xem - download links
Vô Lượng Thọ Kinh giảng lần thứ 10
Tháng 4/1998 - Singapore - CS Vọng Tây Cẩn Dịch

 
Kính mời vào xem - download links
Xem trọng nhân quả
 
01
Xin Đừng Giết Hại Động Vật

 
Kính mời vào xem - download links
Ý Nghĩa chơn thật của bổn nguyện niệm Phật  
LA Tháng 3 2001

 
01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06    
   

Tịnh Thư Quán Home