Pháp âm (Dharma Talk) Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  

 

48 Nguyện Của Phật A Di Ðà (Trích Ðoạn Kinh VLT Giảng Năm 1994)
 

  |  01  |  02  |  03  | 04 | 05 |

50 Năm học Phật tâm đắc tinh luận
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)
 

   |  01  | 

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị
Ðài Bắc Ðài Loan 2001
 

  |  01  |  02  |    

Video  |  01  |  02  |    

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

 

Bồ-tát Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm
 Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)
 

   |  01  |  02  |  03  |  04  |

Buông xã chấp trước
Nhật Bản
 

    |  01  |  

Cách tu học Lục Hoà Kính
Trích lục từ Tịnh Ðộ Ðại Kinh giải  Tập 7, Giảng tại Hồng Kông 14/04/2010
 

    |  01 | 02  |  

Cảm Ứng Thiên - câu chuyện nhân quả
Phim Hoạt Hình, H.T Tịnh Không Giám Chế
 

  Tập 01  |  Tập 2 Tập 3 | Tập 4 | Tập 5  |  |  Tập 6  |  Tập 7  | |  Tập Chót - Nên Xem

Chấn hưng Phật Giáo
 

  |  01  | 

Chính mình phải làm gương
 

  |  01 |

Chuyển khổ đau thành an vui
 

  01

Công đức tạc tượng
 

  |  01  | 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
 

  |  01 02   | 
Chứng Vô Lượng Thọ
 
  |  01  |  
Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
 
   |  01  |
Coi trọng nhân quả
Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001)

 
   |   01  |
Cứu độ chúng sanh 
 
   |  01  | 
Ðại đạo bồ đề không tiến ắt lùi   |  01  | 
Ðại nạn trước mặt, quay đầu là bờ
 
  |  01  | 
Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (trích lục)
GHPG - Cư sĩ lâm Singapore 5/1998

 
 
Ðại sư Huệ Năng nói tu thiền nhập môn
 
  01  |  02  |
Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương lược giảng
 
   |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |
Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa
 
   |  01  02  |  03  |  04 05  |  06  |
Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương (U.S.A năm 1992)
 
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10  | 11  |  12  |
Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đại ý  
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11  
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình
 
   |  01  |  
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận
 
   |  01 02   |   
Giáo dục, Vận mạng & Phong thủy
 
 | 01  |  
Giáo dưỡng trẻ thơ
Hiệp Hội Giáo Dục Phật Ðà Hồng Kông 6/6/2004
 
01  | 02
Giới là hợp tình hợp lý
Trích lục Kinh Hoa Nghiêm  - Hồng Kông
 
  |  01  |   

Hoài niệm ân sư (2009) & Khai thị của H.T Tịnh Không

    | 01  |
Hiếu đạo và Sư đạo
Tịnh Tông Học Hội Australia 16/03/2007
 
  | 01  |  02  | 
Hộ trì Phật Pháp
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997)
 
   | 01 |
Hoa Tươi Quả Tốt
Trích từ kinh Hoa Nghiêm - Hồng Kông 2006

 
    01  |  02  
Hòa hài cứu vãng nguy cơ
Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch

 
Kính mời vào xem - download links 
Hòa hài cứu vãng nguy cơ
Cư Sĩ : Thanh Trí Cẩn Dịch
(phỏng vấn với đài truyền hình)

 
    | 01  |  02  |  03  | 
Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
Tinh Tông Học Hội Singapore
 (24-4-2004)
 
MP3 -  | 01  |      
Hóa giải xung đột trong nội tâm
Tinh Tông Học Hội Singapore
 (24-4-2004)
 
MP3 -  | 01  |     
Học Phật vấn đáp
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004)
 
MP3 -  | 01  |  02  |

Video - | 01  |  02 |

Học Vi Sư Hành vi Thế Phạm
Tập I, II, III

Những Bài Khi Thi Buổi Sáng tại Hoa Tạng Ðồ Thư Quán 1995
 

Xin nhấn (click) vào đây

Hóa giải xung đột thực hiện hoà bình
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002

 
   |  01  |  02  | 
Khác Biệt Ma và Phật (Trích đoạn kinh Hoa Nghiêm)
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (4-2004) 
 
MP3 -  | 01  |     
Khai Thị cho đồng tu
Sydney Ngày 13/3/1010

 
     01   

Khai thị vấn đáp về đại nạn 2012
Hồng Không 8 / 02 / 2012

 

Xin nhấn (click) vào đây

Khai Thị 2001, 2002, 2003  
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

 
   |  01  | 01  ||  01  |  02  | |   01   |

Khai thị Trích đoạn
Những trích đoạn ngắn chừng 15 phút từ các bài giãng của H.T Tịnh Không, chư tổ và CS Diệu Âm rất thích họp cho các buổi cộng tu tại niệm Phật đường.

 

Kính mời vào xem - download links 

khai thị Trợ Niệm Vãng Sanh
H.T Tịnh Không khai thị về hộ niệm giúp người lâm chung

 

 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung
Trích lục từ các bài giảng, vấn đáp của H.T Tịnh Không về pháp Hộ Niệm, rất hay và ích kính mong đại chúng hãy xem
 

 

KHÔNG (làm giặc quốc gia, Nói xấu lảnh đạo, Trốn thuế & Phạm pháp)
Trích từ kinh Hoa Nghiêm, CS Vọng Tây chuyễn ngữ

 
  01  |  02  |  03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  |
Không tái phạm là chơn sám hối
Trích lục kinh Hoa Nghiêm (Hồng Kông)

 
 01  |  02 
Kinh A Di Đà Sớ sao Diễn Nghĩa
Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Loan Tháng 12 năm 1984
 
 

 

Kinh A Di Ðà Yếu Giải Diễn Nghĩa 
 

  01 | 02 | 03 | 04 | 05  | 06  | 07  | 08  | 09 |

  10 | 11 | 12 | 13 | 14  |   Hết

 

Kinh A Di Ðà Yếu Giải Tinh Hoa Lục  
Giảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (2003)
 
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Kinh Địa Tạng Giảng Ký
Quyển Thượng & Hạ - Tịnh Tông Học Hội Singapore - Tháng 1 - 2001

 

 

Kinh A Nan vấn Phật việc kiết hung
Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  8/2001
 
   |  01  |  02  |  03  |  04  |  
Kinh Kim Cang Giảng Ký
Cư sỉ Lâm Singapore
 
 
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh
 ** Thanh Tịnh Minh Hối Chương**
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993)

 
  |  01 02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa  
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (Tháng 1996)
 
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình
 
   | 01  |   
Làm thế nào khắc Phục Bệnh Khổ
 
  | 01  | 
Làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật
Báo Ân Ðường Tịnh Tộng Học Hội Singapore (11/12/1999)

 
  | 01  |   
Làm thế nào hàng phục phiền nảo (trích từ Kinh hoa nghiêm)
Báo Ân Ðường Tịnh Tộng Học Hội Singapore (/8/2000)

 
  | 01  |  02  |  03   
Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Ðà
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (27-01-2002)

 
  |  01  |  02  |  
Làm thế nào vượt qua tai nạn
Tịnh Tộng Học Hội Austrlia (29/12/2001)

 
  |  01  | 
Lấy khổ làm thầy kiên trì chí hạnh
 
   01  | 02 |  
Lể Phép Hàng Ngày - Phim Hoạt Hình
H.T Tịnh Không Chỉ Ðạo Thực Hiện

 
  | 01  |  
Lời di huấn của tổ Ấn Quang Ðại Sư
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003)

 
   |  01  |
Lợi ích của niệm Phật  
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (23-6-2003)
 
 | 01  |  02  | 
Lợi ích của sự niệm Phật  
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội (USA)
 
   | 1A  |  1B  |
Lợi lạc hữu tình
Trích đoạn kinh Vô Lượng thọ giảng lần thứ 10

 
   01  |  02 
Liễu Phàm tứ huấn đại ý
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999)
 
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Lục hòa lục Ðộ
Malaysia 12/09/2000
 
  |  01  |  02  |

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Trích từ "Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm"
 

  01   
Một người đời này không thể không biết đến.     |  01  |  
Một việc cấp bách nhất trước mắt
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 11-03-2011
MP3   :     01

Video  :  01

Mục tiêu chung cực của sự học Phật  
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)

 
   |  01  |  02  |
Nghệ thuật sống (Art of living)    |  01  |  02  |
Người thanh niên 101 tuổi   |  01  |        

Nguồn gốc văn hóa Trung Quốc
Giảng tại Singapore (2007)

 

  | 01  |  02  |  03  |  04  | 
Nhân ái hoà bình giảng đường  
Giảng tại Nhật Bản (2004)

 
   |  01  |  02  |
Nhận thức Phật Giáo  
Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996)
 
   |  01  |  02  |  03  |  04  |

Video :  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  

Nhìn thấu - Buông bỏ - Bố thí   01 
Niệm Phật
(Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm" - Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba 

 
  |  01  |  
Niệm Phật là cứu tế nạn lụt
(Trích Ðoạn của Kinh Hoa Nghiêm Tập 99 & 100)
Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998)

 
   |  01  |  02  |
Niệm Phật Vì Sao không Vãng Sanh
Trích Ðoạn từ Kinh Ðịa Tạng

 
  |  01  | 
Niệm Phật tâm địa công phu
 
   |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |
Nói Về Hiếu Ðạo
Ðài Truyền Hình Phỉ Lai Ngày 12/6/2003

 
   |  01  |  02  |
Nói Về Nhân Quả    |  01  | 
Phải nên phát nguyện, nguyện sanh nước kia
Trích Lục từ "Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm"

 
  |  01  | 
Pháp môn niệm Phật
Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ, Singapore 10/2003

 
  |  01  |   
Pháp nhĩ như thị
Tịnh tông học hội Australia
| 01 | | 02  | 
Phát bồ đề tâm hiện như lai tướng
Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm Tịnh Tông Úc Châu Tháng 1/2002

 
  |  01  |  02  | 
Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện tinh hoa
Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993)  - Thầy Minh Nhẩn

 
   | Tẫp 01 Tập 02  |  Tập 03  |  
Phật giáo là gì  (Dịch lại nên nghe)
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)

 
 
Phật giáo là gì  
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)

 
   |  01  |  02  |
Phật học đáp vấn
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (30-10-2000)
 
   |  01  |     |  01  |  02  |   | 01  |  02  |  

Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh  
Thư viện Phật giáo Hoa Tạng
~~Cư sỉ Vọng Tây chuyển ngử năm 2011 ~~

Xin nhấn (click) vào đây

Dịch xong trọn bộ

Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh  
~~ Giảng tại Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba Tháng 10 - 1996 ~~
~~Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử năm 2007 ~~

 

  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |   17  |  18  |  19  |

Phật Pháp viên dung không chương ngại  
Trích từ Kinh A Nan Hỏi Phật việc tốt xấu
 

  01 
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng
(Ghi  & Ðọc lại)
 
  |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |  4A  |  4B  | 5A  |  5B  |  6A  |  6B  |  7A  |  7B  |  8A  |  8B  | 9A  |  9C  |  10A  | 10B  |
Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh
 Giảng tại Tri Ân viện Ðông kinh -Nhật Bản 2/11/2002
Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử 6/2008
 
Kính mời vào xem - download links 
Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh
~~Cư sỉ Viên Đạt - Vọng Tây ~~
 
 
 Vô Lượng Thọ Kinh giảng năm 1992 Mỹ Quốc
Học viện Deanza, California, Mỹ Quốc. Tháng 06 Năm 1992
Chuyển ngữ : Tỳ Kheo - Minh Nhẫn

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Lượng Thọ Kinh Giảng năm 1994
Giảng tại Tân Gia Ba (11-1994)
Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngử

 
Kính mời vào xem - download links 
Vô Luợng Thọ Kinh Huyền Nghĩa
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994) Tỳ Kheo - Minh Nhẫn

 
Kính mời vào xem - download links 
Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký
Ban Dịch Thuật Hán Nom

 

Kính mời vào xem - download links 

Vô Lượng Thọ Kinh Tinh Hoa  
Thầy Minh Nhẩn Trích lục dịch
Giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia 19/12/2009

 

Kính mời vào xem - download links 

Vô Lượng Thọ Kinh giảng lần thứ 10
Tháng 4/1998 - Singapore - Tỳ Kheo : Minh Nhẫn Trích Dịch

 

Kính mời vào xem - download links

Vô Lượng Thọ Kinh giảng lần thứ 10
Tháng 4/1998 - Singapore - CS Vọng Tây Cẩn Dịch

 

Kính mời vào xem - download links

Vô Luợng Thọ Kinh Huyền Nghĩa (Đọc Lại)
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994)

 
Kính mời vào xem - download links
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký  
Ðài Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn Hoa Kỳ 1992
   | 1A  |  1B  |

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Tịnh Tông Học Hội Singapore 2001 - Cư sĩ : Vọng Tây chuyễn ngữ (2013)
 

Kính mời vào xem - download links
Phật Thuyết Thập Thiên Nghiệp Ðạo Kinh
Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000)
   |  01  |  02  |  03  |
Phật Pháp bất ly sinh hoạt  
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (22-10-1999)

 
  |  01  |  02  |
Phòng phi chỉ ác
 
  |  01  | 
Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng
 Ngày 17 Tháng 7 Năm 1994 - Ðạt La Tư - USA01

 
  |  01  |  02  |
Phóng sanh đáp vấn   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Phương pháp dạy con khi mang thai
 Trích Lục Kinh Ðịa Tạng

 
  |  01  |
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
** Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương **
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |

  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |

Sân hận đọa địa ngục    01   
Sống trong thế giới cảm ân 
Singapore  07/04/2005

 
  |  01  | 
Sự thật và lý luận của nhân quả
Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004)

 
  |  01 |
Sự thật và lý luận của siêu độ
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

 
   | 01 |
Sự thật và lý luận của siêu độ (VọngTây)
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)

 
  |  01  |  
Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời
Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  (24/12/1999)

 
  01  |  02  | 
Tam Quy Ngũ Giới - 1988
Giảng tại Thư Viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Loan (22-05-1988)

 
   | 01 02  |
Tam Quy Ngũ Giới - 1986
Australia

 
  |  01  |  
Tam Quy Ngũ Giới - 1999
Malaysia
   |  01  |  
Tam Quy Ngũ Giới - 2000
Cổ Tấn - Malaysia

 
  |  01  |
Tam Quy Ngũ Giới - 2000
Singapore

 
  |  01  |   
Tam Quy Ngũ Giới - 2001
Singapore
  |  01  |   
Tam quy ngũ giới
 
   |  01 |
Tất cả chúng sanh vốn là Phật
Hồng Kông  (Tháng 09-2006)

 
  01  |  02  |
Thành Phật Chi Ðạo
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)

 
   |  01  |

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Tị
nh Tông Học Hội Singapore Tháng 5 Năm 1999
Cư sĩ : Vọng Tây chuyễn ngữ 2013

 

Kính mời vào xem - download links
Thanh tịnh phước đức  
Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)

 
   |  01  |  02  |
Thế giới hoà hài bắt đầu từ tâm
 
 |  01  |
Thỉnh Phật trụ thế (Kinh Hoa Nghiêm)
 
  01  |  02 |   Mới !!!
Tịnh Ảnh Lục Toàn Tập (Completed)

 

Phần 1. Tinh Không pháp sư Pháp Ngử  
             |
01 |
Phần 2. Tinh Không pháp sư Pháp Ngử    
  
          |
01 |
Phần 3. Tinh Ðộ Cảnh Ngử    
             |
01  |
Phần 4. Ấn Quang Ðại Su Pháp Ngử  
             |
01 |
Phần 5. Tinh Không pháp sư Gia Ngôn Lục
             | 
01  | 

Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 11)
Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông, 04 Tháng 5 2010
 

Kính mời vào xem - download links
Tịnh độ đại kinh khoa chú
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 12)
Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông, Tháng 10 năm 2012
 
Kính mời vào xem - download links
Tín Nguyện chuyên trì danh hiệu
 
 01 02   Mới !!
Tín tâm dao động, không thể vãng sanh
 
  01  |  02  
Tín tâm học phật trị lành bệnh khổ
 
  01
Tịnh Nghiệp Tam Phước
Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000)

 
   |  01  |  02  |  03  |
Tịnh Tông nhập môn  
Giảng tại Dallas (USA) 1996

 
   |  01  |  02  |  03  |
Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003)

 
Kính mời vào xem - download links
Truyển Thọ Tam Quy Ngủ Giới (2006)  
Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006)

 
   |  01  |
Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán.
Gỉang tại Ðài Truyền Hình Hoa Tạng 14/11/2008
 
  Kính mời vào xem - download links
Tư lương tịnh độ   
 
  | 01 | 02 | 03 | 04 |
Tứ đại thiên vương  
Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002)

 
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Tu học tự tại vãng sanh
 
   | 01  |  02  |
Tu phước tu tuệ  
Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994)

 
   |  01  |  02  |  03  |
Thực tiển sáu phép Ba La Mật (Trích Lục kinh Hoa Nghiêm)  
Giảng tại Hồng Kông 4/9/2006

 
  |  01  | 
Trị bệnh cứu người trừ họa 
 
  |  01  | 
Trân trọng pháp duyên
Cơm Sáng Khai Thị 1999

 
  |  01 |
Vào cửa Tịnh Tông (Tịnh Tông nhập môn)

01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  | 09  |

Vãng Sanh Luận Ký (Quyển Thượng)
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc 02/10/1994

 
 
Vãng Sanh Luận Ký
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (1994)

 
  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07 |
Vì sao phải đặc biệt chú trọng đệ tử quy
Tịnh Tông Học Hội Australia - 10/01/2005

 
  | 01  |  02  |
Vì sao phải Siêu Ðộ Vong Nhân 
 
  | 01  |  
Xem trọng nhân quả
 
01  |
Ý Nghĩa chơn thật của bổn nguyện niệm Phật  
LA Tháng 3 2001

 
   |  1A  | 1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |
   

Tịnh Thư Quán Home