Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"Phát khởi Bồ-tát thù thắng chí nhạo kinh ! "
Cẩn dịch: Vọng Tây - Thuyết minh: Quảng Tâm
 

MP3-MP3

  01 02 03 04 05 06 07 08 09
  10 11 12 13 14 15 16 17  


 

Viên Măn

 

Tinh Thu Quan - Home