Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa

Thầy Minh Nhẩn Trích lục dịch
Giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia 19/12/2009

MP3  -  MP3  -  MP3  -  MP3  -  MP3    

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06
Tập 07 Tập 08 Tập 09 Tập 10 Tập 11 Tập 12
Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18
Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 Tập 23 Tập 24
Tập 25 Tập 26 Tập 27 Tập 28 Tập 29 Tập 30
Tập 31 Tập 32 Tập 33 Tập 34 Tập 35 Tập 36
Tập 37 Tập 38 Tập 39 Tập 40 Tập 41 Tập 42
Tập 43 Tập 44        

C̣n Tiếp ...

Tinh Thu Quan - Home