Lo Php Sư Tịnh Khng Chủ Giảng

Tịnh độ đại kinh khoa ch giảng lần thứ
(Kinh V Lượng Thọ lần thứ 12)

Phật Đ go dục học hội Hồng Kng
Thng 10 năm 2012

Tỳ Kheo Minh Nhẫn chuyễn ngữ
 

MP3  -  MP3  -  MP3  -  MP3  -  MP3    

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06
Tập 07 Tập 08        
           

Cn tiếp !!

Tinh Thu Quan - Home