Phương pháp niệm Phật cùng thầy Chân Hiếu

1 Thầy chân Hiếu niệm Phật (liên tục)  
2 Thầy chân Hiếu niệm Phật (Câu niệm, câu không)  
5 Tụng kinh A Di Đà (NPĐ Tịnh Nghiêm)  
6 Trọn thời khoá cộng tu - NPĐ Liên Hoa Leipzig 2018  
7 Nhạc Niệm Phật hay 01  
8 Nhạc Niệm Phật hay 02  
9 Nhạc Niệm Phật hay 03  
10 Nhạc Niệm Phật hay 04  
11 Nhạc Niệm Phật hay 05  
 
01

Khai thị cách niệm Phật 01 - Điều thân điều tâm

 
02 Khai thị cách niệm Phật 02  - Thô tâm, điều tâm  
03 Khai thị cách niệm Phật 03 - Niệm rỏ, nghe rỏ  
04 Khai thị cách niệm Phật 04 - Thư thả, nghe rỏ  
05 Khai thị cách niệm Phật 05 - Tŕ danh để có Phật  
06 Khai thị cách niệm Phật 06 - Niệm Phật trừ vọng  
07 Khai thị cách niệm Phật 07 - Niệm rỏ, từng câu  
08 Khai thị cách niệm Phật 08 - Chân thật niệm Phật  
09 Khai thị cách niệm Phật 09 - Phương pháp niệm Phật  
10 Khai thị cách niệm Phật 10 - Tập tu, cần thời gian  
11 Khai thị cách niệm Phật 11 - Trong tâm có Phật  
12 Khai thị cách niệm Phật 12 - Ư niệm có Phật  
13 Khai thị cách niệm Phật 13 - Phải có tiếng trong ḷng  
14 Khai thị cách niệm Phật 14 - Tâm niệm tâm nghe  
15 Khai thị cách niệm Phật 15 - Sơ tâm, điều tâm  
16 Khai thị cách niệm Phật 16 - Tŕ danh ra Phật  
17 Khai thị cách niệm Phật 17 - Khai Thị điều thân, tâm  
18 Khai thị cách niệm Phật 18 - Tâm miệng niệm tai nghe  
19 Khai thị cách niệm Phật 19 - Niệm Thầm, niệm rỏ  
20 Khai thị cách niệm Phật 20 - bền chí tu hành  
21 Khai thị cách niệm Phật 21 - Quay về nội tâm  
22 Khai thị cách niệm Phật 22 - Quí tiếc thời gian  
23 Khai thị cách niệm Phật 23 - trong ḷng có Phật  
24 Khai thị cách niệm Phật 24 - Phật hiệu cần quy nhất  
25 Khai thị cách niệm Phật 25 - Tâm lâu dài, tu ư niệm  
26 Khai thị cách niệm Phật 26 - Thô tâm, nghe ra Phật  
27 Khai thị cách niệm Phật 27 - Nhiếp nhỉ căn, quí thời gian  
28 Khai thị cách niệm Phật 28 - Tâm cung kính, nhân quả  
29 Khai thị cách niệm Phật 29 - điều thân, tâm, nghe ra Phật  
30 Khai thị cách niệm Phật 30 - điều thân, tâm, vô thường  
31 Khai thị cách niệm Phật 31 - Điều thân, tâm đối tượng là Phật  
32 Khai thị cách niệm Phật 32 - Nghe ra Phật, nhớ Phật  
33 Khai thị cách niệm Phật 33 - Tu Tín, Nguyện phần 1  
34 Khai thị cách niệm Phật 34 - Tu Tín, Nguyện phần 2  

Trích đoạn khi thị thầy Chân Hiếu

Kinh A Di Đà yếu giải thầy Chân Hiếu đọc

www.tinhthuquan.com