Pháp Ấm (Dharma Talk) Thông Báo  Mới Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  

Những băng giảng khác

MP3 8 Quyển Sách Quí - Cố H.T Thích Thiện Hoa 

Quyển 01 : Tu Tâm  
             | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Quyển 02 :
Dưởng Tánh 
  
 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 0607 | 08 | 09 | 10 |
Quyển 03 :
Nhân Quả, Nghiệp Và Luân Hồi
    | 01  |  02  |  03  |
Quyển 04 :
Tứ Diệu Ðế
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Quyển 5 :
Ngủ Ðình Tâm Quán
  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |
Quyển 06 :
Từ Bi Trong Ðạo Phật
  |  01  |
Quyển 07 :
Chử Hòa Trong Ðạo Phật
  |
01 |
Quyển 08 :
Năm Yếu Tố Hòa Bình Của Ðạo Phật
   | 
01  |

Video Ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm   Video 01
MP3 Ấn Quang Ðại Sư Gia Ngôn Lục    |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |

   |  08  |  09  |  10  |  11  |  12 

MP3 Ấn Quang Ðại Sư Văn Sao (Tập I) CS Diệu Âm (vn)  Ðọc -  (Còn Tiếp)   01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |

  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |

  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |

MP3 Ân Quang Ðại Sư Khai Thị Hô Quốc Tức Tai Thượng Hải 

   |  01  |  02  |  03  |  04  |  

Video Báo ứng hiện đời - Phim truyện

  |  01  |  02  |

Video Căn Nguyên tổn thương -Bác Sĩ Bành Tân  Video 01  |  Video 02     !! rất hay nên xem !!

Mp3  : 01  |  02

Video Chợt Tỉnh Cơn Mê (Phim Truyện)   |  01  |  02  |
Video Chú Sa-Di Hoan Hỹ
Nhìn Cuộc Ðời

Phim Hoạt Hình giáo dục rất hay
 01  |  02  |  03  |  04  | 05  |  06  | Rất Hay !

Tiếp Theo :  | 01 | 02 | 03  |  04 

MP3 Con Ðường Tây Phương - Tịnh Sĩ   |  01  |  02  |
Video Ðệ Tử Quy - thầy Thái (2005)

Rất hay nên nghe

01  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06  (còn tiếp)
MP3 & Video Ðạo Ðức & Sức Khoẻ - BS Bành Tân  |  01  |  02  |       ~~ Rất hay nên Xem !!!~~

Video Phần  | 01  |  02

Video Điểm Nguyên Thủy - Trương Siêu Hán       01  (Xoa bóp trị liệu)
Video Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần - Phim Truyện      |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |
Video Ðịa Ngục Biến Tướng Ðồ   |  01  |
Video Ðôi mắt của thái tử Câu-Na-La      |  01  |  02  |
Video Ðòi Nợ (Phim Truyện)       |  01  | 
MP3 Ðường Về Cực Lạc - HT Trí Tịnh - Diệu Âm (VN) Ðọc      |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |
Video Giải Oan - Phim Truyện    |  01  |
MP3 Hạnh Phúc Nhân Sinh (Ðệ tử Quy) - Giáo Sư Thái Lễ Húc Giảng    |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Hành Trang Cho ngày Cuối   |  01  |  02  |
MP3 Hương Quê Cực Lạc - Việt Dịch H.T Thích Thiền Tâm

  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |
  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |

MP3 Hương Sen Vạn Ðức - H.T Trí Tịnh (Cư Sỉ Diệu Âm VN Ðọc)   |  01  |
Video Khổng Tử - (Phim Truyện)
Cuộc đời của ngài Khổng Tử
01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  < Mới >

09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  < Mới >

MP3 Kinh A Di Ðà Họp Giải - Như Hòa Họp Dịch   |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |
  |  08  |  09  |  10  |  11  |
MP3 Khai Thai Thị Phật Thất - Pháp Sư Ðạo Chứng (B.S Quách Huệ Trân)   |  01  |  02  |
Video Kiếp Luân Hồi - Film Truyện   |  01  |
MP3  Kim Cương Bát Nhã Kinh Yếu Nghĩa - Cư Sĩ - Giang Vi Nông   |  01  |  02  |  03  |  04  |  05 06  |  07  |  08 < Mới > !!
MP3 Kinh A Di Ðà Yếu Giải - Ngẫu Ích Ðại Sư    |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Kinh Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Chú Giải - Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ   

  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |
  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |
  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |

Video Làm Sao Tránh Khỏi Ðao Binh Kiếp - CS Lý Bỉnh Nam (Thanh Trí Chuyẻn Ngử)   |  01  |
MP3 Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Bác Sĩ Quách Huệ Trân    |  01  |  02  |  03  |
MP3

Lá Thư Tịnh Ðộ - Ấn Quang Ðại Sư

0102  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07

Video & MP3

Lễ Kính Chư Phật - Cư sĩ : Dương Thục Phương

Tôn kính chúng sanh không đồng không gian duy thứ

 

>>> Xin vào xem <<<

MP3 Liên Hoa Hoá Sanh - Pháp Sư Ðạo Chứng (Cư Sỉ Diệu Âm VN Ðọc)   |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |

  |  09  |  1011  |  12  |

MP3 Liên Tông Bảo Giám - Ðại Sư U Ðàm

(Thích Minh Thành Việt Dịch)

01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |

07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  < Mới >   < Mới >   !!

MP3 Liên Trì Cảnh sách - Thích Quảng Ánh Dịch  (Cư Sỉ Diệu Âm VN Ðọc)    |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  | 
  |  08  |  09  |  10  |  11  | 12  |
Video Lòng Lành Ðổi Tướng Thay Tên (Phim Truyện)     |  01  |  02  |
Video Luân Lý Cứu Ðời Tôi   |  01  |  02  | < Mới >   Nêm Xem !!!
MP3 Ma Tâm Và Ma Sự Của Người Tu - Tinh Liên Nghiêm Xuân Hồng  < Mới >   |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |
  |  09  |  10  |  11  |  12  |
Video & MP3

Mẹ hiền con hiếu (nên xem)

Mẹ hiền con hiếu (nên xem)

Video Nghịch Duyên - Phim Truyện   |  01  |
MP3 Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Bác Sĩ Quách Huệ Trân (PS Ðạo Chứng)   CD01   |   CD02   |   CD03   |   CD04   |
Video Niệm Phật Diệt Tội - Phim Truyện   |  01  |
MP3 Niệm Phật Chỉ Nam - Những Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Ðộ      |  01  |  02  |  03  |  04 
MP3 Niệm Phật Sám Pháp - HT Thích Thiền Tâm    |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |
MP3 Niệm Phật Tông Yếu   |  01  | 
MP3 Niệm Phật Ba La Mật   |  01  |  02  |
MP3 Niệm Phật Thập Yếu - H.T Thích Thiền Tâm (Ðọc Lại Hoàng chỉnh)   |  CD1  |  CD2  |  CD3  |  CD4 CD5  |  CD6  |  CD7 CD8  |
MP3

Niệm Phật Thập Yếu - H.T Thích Thiền Tâm (Tâm Từ Ðọc)

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 10

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 < Mới >

Video Oan Hồn Ðòi Mạng (Phim Truyện)   |  01  |  02  | 
MP3 Pháp môn Niệm Phật và 13 vị tổ Tịnh Ðộ   01  |  02  |  03  |  04  |   < Mới > 
MP3 Pháp Ngữ  - H.T Tuyên Hóa  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |
MP3 Phật Học Và Y Học - Bác Sĩ Quách Huệ Trân   |  01  |  02  |
MP3 Phật Học Phổ Thông - Hòa Thượng Thích Thiện Hoa (TT Diệu Pháp Âm)

  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10 
  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20
  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30
  31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  41

Video Phật nói kinh Diệt Tội Trường Thọ (Cartoon)   |  01  | 
Video Phật Thuyết Kinh Vu Lan - Phim Cartoon      |  01  |
Video Phép Tắc Người Con (Ðệ Tử Quy) - Phim Hoạt Hình Giáo Dục Mp3 :  01

Video :  |   01  |  02  |   Mới Mới !!!

MP3 Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật - Hoàng Lão Cư Sĩ   |  01  |
MP3 Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm giảng ký -  Pháp sư Diển Bồi
Phổ Quang Tự - Như Hòa chuyển ngử
  | 01  |  02  |  03  |  04  |  05  | 06  |  07  |  08  |  09  |  10

  | 11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20

  |  21  |  22  |  23  |  24 25   < Mới > < Mới > !!!!!

MP3 Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung -TT Học Hội Úc Châu   |  01  |  02  |
Video Rắn Báo Oán - ăn Thịt rắn bị quả báo   |  01  |
MP3 Tây Phương Xác Chỉ - Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Video Tham Tiền Niệm Phật - Cải Lương   |  01  |
MP3 Thiền Với Tịnh Ðộ - Ấn Quang Ðại Sư   |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06 
Video Tiếng Kêu Cứu  (Rất Tội Nghiệp ...)   |  01  |
Video Tiền Thân Ðức Phật A Di Ðà (Cải Lương)   |  01  | 
MP3 Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận - Trí Giả Ðại Sư   |  01  |
MP3 Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ    |  1A  |  1B  |
Video Tỉnh Mộng - Phim Truyện    |  01  |  02  |
Video Trở Lại Ðường Xưa - Phim  -

  |  01  |  02  | 

Video Trưởng Giả Kến Rể - Phim Truyện   01  |  02  |
MP3 Tu Tâm Dưỡng Tánh - H.T Thích Thiện Hoa 101  |  102  |  103 104  | 105 201  |  202 203204205
301  |   302 |   303304  |  401402  |  403404 |
MP3 Triệt Ngộ Ðại Sư Khai Thị   |  01  |  02  |
 Video Video Vãng Sanh Của Cụ Bà Lai Thị Mảnh (VN-2006)   |  01  |
Video Video Vãng Sanh của -cụ Ngụy Quốc Hưng "Dư Tri Thời Chí"   |  01  |
Video Video Vãng Sanh của - cụ "Nguyễn Minh Công (Thân Phụ của cs DiêuÂm) VN - 2007 | 01 |    <Mới>   "Chúc mừng cs Diệu Âm & GÐ
Video Video Vãng Sanh của - cô Trần Thị Kim Phượng  - VN - 2007   |  01   
Video Video Vãng Sanh của - cụ Trương Thị Nương - VN 2007   |  01  |  
Video Video Vãng Sanh của -cụ Triệu Vinh Phương "Hoa Khai Kiến Phật"   |  01  |
Video Video Vãng Sanh của - Lý Khánh Hòa   |  01  |  02  |
Video Video Vãng Sanh của PS Ðạo Chứng (Bs Quách Huệ Trân)   |  01  |
Video Video Vãng Sanh Của Cụ Trịnh Kim Tuấn (VN-2006)    |  01  |
Video

Phật Tử Trần Nguyên Hạnh Vãng Sanh
Pháp danh : Tuệ Minh
Ngày 06/02/2008

  |  01 | or | 01 | Rất hay nên xem !!  Mới
Video Video Vãng Sanh Của cs Trương Biết  (VN-11/2007)     |  01  |  <Mới>  
MP3 Việc Lớn Nhất Của Ðời Người   |  01  |  02  |  03  |  04  |
Video Vu Lan 2007 Special ~ Bóng Mây ~ Thích Thiện Thuận     |   01  |
     
     

Tinh Thu Quan Home