Pháp sư
Tịnh Không
Cư sĩ
Diệu Âm
Các bài
Giảng Khác
Ca nhạc
Phật Giáo
Thời khoá
Tụng Niệm
Liên Lạc

Những băng giảng khác

Ấn Quang Đại Sư - Gia Ngôn Lục

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23

 

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Hộ Quốc Tức Tai Thượng Hải  
 

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Ấn Quang Ðại Sư - Lá Thư Tịnh Ðộ  
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Ấn Quang Ðại Sư Văn Sao (Tập I)

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
 

Ấn Quang Ðại Sư Văn Sao (Tập II)

 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 |
 

Cư Sĩ Quả Khanh và nhiều tác giả
Báo Ứng Hiện Đời
 

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Pháp Sư : Định Hoằng
Chánh Nhân Vãng Sanh
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Pháp Sư : Định Hoằng
Vì Sao Tôi Xuất Gia
 

 

Video_01 Video_02 | Video_03

Pháp Sư : Định Hoằng
Chia Sẻ Tâm Đắc Về Học Tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

(video) 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Chu An Sĩ
An Sĩ Toàn Thư
 

 

Kính mời vào xem - download links 

Thầy Thái Lể Húc
Đệ Tử Quy (trọn bộ)
 

 

Kính mời vào xem - download links 

Thầy Thái Lể Húc
Tiếp Nhận Giáo Dục
 

 

01 | 02 | 03 |

(Video) 01 | 02 | 03 |

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
Tây Phương Xác Chỉ
 

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Khổng Tử - (Phim Truyện)
Cuộc đời của ngài Khổng Tử

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 

Chú Sa-Di Hoan Hỹ  Nhìn Cuộc Ðời
Phim Hoạt Hình giáo dục rất hay

 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm
 

 

01 (Video)

Bác Sĩ Bành Tân
Căn Nguyên tổn thương
 

 

01 (Video)

Bác Sĩ Bành Tân
Để có đời sống tốt
 

 

01 (Video)

Bác Sĩ Bành Tân
Ðạo Ðức & Sức Khoẻ
 

 

01 (Video)

Luân lý đạo đức cứu đời tôi
 

 

01 (Video)

Cữ Si Lý Bỉnh Nam
Làm Sao Tránh Họa Chiến Tranh
 

 

01 (Video)

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Lắng nghe Tiếng Hát Sông Hằng
 

 

01 | 02 | 03 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Liên Hoa Hoá Sanh
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Phật Học Và Y Học
 

 

01 | 02 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Niệm Phật Chuyễn Hoá Tế Bào Ung Thư
 

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Khai Thị Phật Thất
 

 

01

Cư Sĩ Giang Vị Nông
Kim Cương Bát Nhã Kinh Yếu Nghĩa
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

Cư sĩ : Dương Thục Phương
Lễ Kính Chư Phật
 

 

01 | 02 | 03 | 04 |

(Video) 01 | 02 | 03 | 04 |

HT Trí Tịnh
Ðường Về Cực Lạc
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |

Việt Dịch H.T Thích Thiền Tâm
Hương Quê Cực Lạc
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |

Như Hòa Họp Dịch
Kinh A Di Ðà Họp Giải
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 |

H.T Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập Yếu
 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

H.Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 |

Pháp sư Thế Liểu
Hành Trang Cho Ngày Cuối
 

 

01 | 02 |

Kinh Nhân Quả Ba Đời
 

 

01

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật
 

 

01 | 02 |

Qui Tắc Trợ Niệm Khi Lâm Chung
 

 

01 | 02 |

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phổ Hiền Hạnh Nguyện
 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo(2014)
Phật Thuyết A Di Đà Kinh
 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Đức Hạnh Thiên Hạ

 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Di Lạc Hạ Sanh Thành Phật Ký

 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Sự Tích Phật A Di Đà

 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Một 1 trọn bộ : 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế

 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời

 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Địa Tạng Bồ Tát

 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Ký Sự Địa Ngục

 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |