Lăo Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

Văng Sanh Luận (Quyễn Thượng)
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc 02/10/1994
 

MP3  -  MP3  -  MP3  -  MP3  -  MP3    

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06
Tập 07          
           

Tinh Thu Quan - Home