Pháp âm (Dharma Talk) Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  

 

MP3 & Video 48 Nguyện Của Phật A Di Ðà (Trích Ðoạn Kinh Vô Lương Thọ Giảng Năm 1994)   01  |  02  |  03  | 04 | 05 | >> Xem Video <<
MP3 50 Năm học Phật tâm đắc tinh luận
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (24 -2-2003)
   |  01  | 
MP3 & Video

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị
Ðài Bắc Ðài Loan 2001

  |  01  |  02  |    

Video >>  |  01  |  02  |    

MP3

Ăn uống & sức khỏe

    01      Mới ... 
MP3 Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh -  Mới  
MP3 Bồ-tát Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm
 Tập Yếu Sớ Tinh Hoa Giảng tại Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan (Tháng 12-1993)
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 & Video Buông xã chấp trước
Nhật Bản
    |  01  |   >> Xem Video <<
Video Ðại hội kỷ niệm
50 năm H.T Tịnh Không hoằng Pháp ngày 4/3/2008
   |  01  |  
MP3 & Video Cách tu học Lục Hoà Kính
Trích lục từ Tịnh Ðộ Ðại Kinh giải  Tập 7, Giảng tại Hồng Kông 14/04/2010
    |  01 | 02  |   >> Xem Video <<

Mới Mới  ... nên nghe !!

 Video Cảm Ứng Thiên - câu chuyện nhân quả
Phim Hoạt Hình, H.T Tịnh Không Giám Chế
 Tập 01  |  Tập 2Tập 3 | Tập 4 | Tập 5  |  |  Tập 6  |  Tập 7  | |  Tập Chót - Nên Xem
MP3 Chấn hưng Phật Giáo   |  01  | 
MP3 & Video Chính mình phải làm gương   |  01 |
MP3 Chuyển khổ đau thành an vui

 01 <<    Mới !!

MP3 & Video Công đức tạc tượng   |  01  |  >> Xem Video <<  
MP3 & Video Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ   |  01 02   |   >> Xem Video <<
MP3 & Video Chứng Vô Lượng Thọ   |  01  |   >> Xem Video <<
MP3 Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
   |  01  |
MP3 Coi trọng nhân quả
Giảng tại Báo Ân Đường
Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba (5-1-2001)
   |   01  |
MP3 & Video Cứu độ chúng sanh  --  nên nghe    |  01  |  >> Video <<    Mới !!
MP3 & Video Ðại đạo bồ đề không tiến ắt lùi   |  01  |  >> Xem Video <<    
MP3 & Video Ðại nạn trước mặt, quay đầu là bờ   |  01  |  >> Xem Video << 
MP3 Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (trích lục)    New New !!!
GHPG - Cư sĩ lâm Singapore 5/1998
 
MP3 Ðại sư Huệ Năng nói tu thiền nhập môn   01  |  02  |    Mới !! 
MP3 Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương lược giảng    |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |
MP3 Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa    |  01 02  |  03  |  0405  |  06  |
MP3 Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương (U.S.A năm 1992)   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

  | 11  |  12  |

MP3 Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đại ý  
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11  
MP3 & Video Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình    |  01  |   >> Xem Video << 
MP3 & Video Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận    |  01 02   |   >> Video  |  01  |  02  |<< 
MP3 Giáo dục, Vận mạng & Phong thủy  | 01  |   >> Xem Video << 
MP3 & Video Giáo dưỡng trẻ thơ
Hiệp Hội Giáo Dục Phật Ðà Hồng Kông 6/6/2004
01  | 02 |  >> Xem Video << 
MP3 & Video Giới là hợp tình hợp lý
Trích lục Kinh Hoa Nghiêm  - Hồng Kông
  |  01  |   >> Xem Video <<   Nên Nghe !!!
Video

Hoài niệm ân sư (2009) &

Khai thị của H.T Tịnh Không

    | 01  |     |  Nên Nghe !!!  Mới  ...

>> Xem Video <<

MP3 & Video Hiếu đạo và Sư đạo
Tịnh Tông Học Hội Australia 16/03/2007
  | 01  |  02  |      >> Xem Video <<
MP3 Hộ trì Phật Pháp
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (Tháng 8-1997)
   | 01 |
MP3

Hoa Tươi Quả Tốt

Trích từ kinh Hoa Nghiêm - Hồng Kông 2006

    01  |  02   Mới  ...
MP3 & Video

 

Hòa hài cứu vãng nguy cơ

Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch

MP3 :  |  01  |  02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  |  09  |  10  |  11  |  12  |

Video : 01  |  02  |  03 |  04 |  05 |  06 | 07 | 08  |  09  |  10  |  11  |  12 

 

Video

Hòa hài cứu vãng nguy cơ

(phỏng vấn với đài truyền hình) (Nên Xem !!!)

    | 01  |  02  |  03  |  Nên Nghe !!!  Mới  ...
MP3 & Video Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
Tinh Tông Học Hội Singapore
 (24-4-2004)
MP3 -  | 01  |        >> Xem Video <<
MP3 & Video Hóa giải xung đột trong nội tâm
Tinh Tông Học Hội Singapore
 (24-4-2004)
MP3 -  | 01  |        >> Xem Video <<
MP3 & Video Học Phật vấn đáp
Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (30-7-2004)
MP3 -  | 01  |  02  |

Video - | 01  |  02 |

MP3 Học Vi Sư Hành vi Thế Phạm
Tập I, II, III

Những Bài Khi Thi Buổi Sáng tại Hoa Tạng Ðồ Thư Quán 1995

Xin nhấn (click) vào đây

MP3 Hóa giải xung đột thực hiện hoà bình
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (3-9-2002
   |  01  |  02  | 
MP3 & Video Khác Biệt Ma và Phật (Kinh Hoa Nghiêm)
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu (4-2004) 
MP3 -  | 01  |        >> Xem Video <<
MP3 & Video Khai Thị cho đồng tu
Sydney Ngày 13/3/1010
     01    >> Xem Video <<
MP3 & Video

Khai thị vấn đáp về đại nạn 2012
Hồng Không 8 / 02 / 2012

Xin nhấn (click) vào đây

MP3 Khai Thị 2001  
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (2001)
   |  01  |
MP3 Khai Thị 2002  
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Winter 2002)
   |  01  |
MP3 Khai Thị 2003  
Sydney 2003
   |  01  |  02  |
MP3 Khai thị Phật thất  & Niệm Phật đường
Tâm Từ Ðọc
   |   01   |
MP3 Khai thị Trích đoạn của H.T Tinh Không, cư sĩ Diệu Âm và các chư tổ, mổi đoạn từ 15 - 20 phút, rất thích hợp cho công tu trong niệm Phật đường.  Files update hàng tuần

Còn tiếp !!!

Xin nhấn (click) vào đây

 

MP3 Trích đoạn khai thị H.T Tịnh Không nói về Trợ Niệm Vãng Sanh.

Kính mong đại chúng cùng nghe để phát khởi tín tâm về phương pháp trợ niệm giúp người lâm chung,

~~  Còn Tiếp ~~

 

 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Hộ Niệm

01  |  02

Video

Mp3

Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung

trích lục từ các bài giảng, vấn đáp của H.T Tịnh Không về pháp Hộ Niệm, rất hay và ích kính mong đại chúng hãy xem

 

MP3 KHÔNG (làm giặc quốc gia, Nói xấu lảnh đạo, Trốn thuế & Phạm pháp) Kinh Hoa Nghiêm   01  |  02  |  03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  |
MP3 Không tái phạm là chơn sám hối
Trích lục kinh Hoa Nghiêm (Hồng Kông)
 01  |  02  (rất hay nên nghe)
MP3

Kinh A Di Đà Sớ sao Diễn Nghĩa

Hoa Tạng Đồ Thư Quán Đài Loan Tháng 12 năm 1984
 

 

 

MP3

Kinh A Di Ðà Yếu Giải Diễn Nghĩa 
 

  01 | 02 | 03 | 04 | 05  | 06  | 07  | 08  | 09 |

  10 | 11 | 12 | 13 | 14  |   Hết

 

MP3 Kinh A Di Ðà Yếu Giải Tinh Hoa Lục  
Giảng Tịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (2003)
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3

Kinh Địa Tạng Giảng Ký
Quyển Thượng & Hạ

Tịnh Tông Học Hội Singapore
Tháng 1 - 2001
 

 

MP3 & Video Kinh A Nan vấn Phật việc kiết hung
Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  8/2001
    01  |  02  |  03  |  04  |   >> Xem Video <<
 

Kinh Kim Cang Giảng Ký

Cư sỉ Lâm Singapore

 
MP3 Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh
 ** Thanh Tịnh Minh Hối Chương**
Giảng tại Chùa Nguyên Hanh Cao Hùng Đài Loan (11-2-1993)
  |  0102  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |
MP3 Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa  
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (Tháng 1996)
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 & Video Làm Sao Thế Giới Hoà Bình !!    | 01  |    >> Xem Video <<   Nên Nghe !
MP3 & Video Làm thế nào khắc Phục Bệnh Khổ
 
  | 01  |    >> Xem Video << 
MP3 & Video Làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật
Báo Ân Ðường Tịnh Tộng Học Hội Singapore (11/12/1999)
  | 01  |    >> Xem Video << 
MP3 & Video Làm thế nào hàng phục phiền nảo (Kinh hoa nghiêm)
Báo Ân Ðường Tịnh Tộng Học Hội Singapore (/8/2000)
  | 01  |  02  |  03    >> Xem Video <<   Mới !
MP3 Làm thế nào thực hiện giáo dục của Phật Ðà
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (27-01-2002)
  |  01  |  02  |  
MP3 & Video Làm thế nào vượt qua tai nạn
Tịnh Tộng Học Hội Austrlia (29/12/2001)
  |  01  |   >> Xem Video <<
MP3 Lấy khổ làm thầy kiên trì chí hạnh    01  | 02 |   Nên Nghe !!
MP3 & Video Lể Phép Hàng Ngày - Phim Hoạt Hình
H.T Tịnh Không Chỉ Ðạo Thực Hiện
  | 01  |   >> Xem Video <<  Rất Hay !!
MP3 Lời di huấn của tổ Ấn Quang Ðại Sư
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (10-7-2003)
   |  01  |
MP3 & Video Lợi ích của niệm Phật  
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (23-6-2003)
 | 01  |  02  |  > Xem VideoNên Nghe !!
MP3 Lợi ích của sự niệm Phật  
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội (USA)
   | 1A  |  1B  |
MP3

Lợi lạc hữu tình

Trích đoạn kinh Vô Lượng thọ giảng lần thứ 10

   01  |  02 
MP3 Liễu Phàm tứ huấn đại ý
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 5-1999)
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 & Video Lục hòa lục Ðộ
Malaysia 12/09/2000
  |  01  |  02  | >> Xem Video <<
MP3

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Trích từ "Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm"

  01     Mới Mới
Video Một người đời này không thể không biết đến.     |  01  |  
MP3 & Video Một việc cấp bách nhất trước mắt
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu 11-03-2011
MP3   :     01

Video  :  01

MP3 Mục tiêu chung cực của sự học Phật  
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (23-10-1999)
   |  01  |  02  |
MP3 Nghệ thuật sống (Art of living)    |  01  |  02  |
Video Người thanh niên 101 tuổi   |  01  |          * MP4 Codec download*
MP3

Nguồn gốc văn hóa Trung Quốc (China)
Giảng tại Singapore (2007)

  | 01  |  02  |  03  |  04  |  >> Xem Video <<
MP3 Nhân ái hoà bình giảng đường  
Giảng tại Nhật Bản (2004)
   |  01  |  02  |
MP3 & Video Nhận thức Phật Giáo  
Giảng tại Brisbane Úc Châu (Tháng 1-1996)
   |  01  |  02  |  03  |  04  |

Video :  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  

MP3 Nhìn thấu - Buông bỏ - Bố thí   01  Mới ...
MP3 & Video Niệm Phật
(Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm phẩm "Thế Chủ Diệu Nghiêm"
Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba 
  |  01  |   >> Xem Video <<  
MP3 Niệm Phật là cứu tế nạn lụt
(Trích Ðoạn của Kinh Hoa Nghiêm Tập 99 & 100)
Giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (31-8-1998)
   |  01  |  02  |
MP3 & Video Niệm Phật Vì Sao không Vãng Sanh
Trích Ðoạn từ Kinh Ðịa Tạng
  |  01  |  >> Xem Video <<
MP3 Niệm Phật tâm địa công phu    |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |
MP3 & Video Nói Về Hiếu Ðạo
Ðài Truyền Hình Phỉ Lai Ngày 12/6/2003
   |  01  |  02  | >> Xem Video <<
MP3 & Video Nói Về Nhân Quả    |  01  |  >> Xem Video <<
MP3 Phải nên phát nguyện, nguyện sanh nước kia
Trích Lục từ "Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm"
  |  01  |  Mới ...
MP3 & Video Pháp môn niệm Phật
Trích Lục Kinh Vô Lượng Thọ, Singapore 10/2003
  |  01  |    >> Xem Video <<   Nên Nghe !!
MP3 & Video Pháp nhĩ như thị
Tịnh tông học hội Australia
| 01 | | 02  |  Mới ... Nên nghe ...!

Video =>  | 01 | | 02  |

MP3 & Video Phát bồ đề tâm hiện như lai tướng
Trích Lục Kinh Hoa Nghiêm Tịnh Tông Úc Châu Tháng 1/2002
  |  01  |  02  |  >> Xem Video << 
MP3 Phẩm Bổ Tát Phổ Hiền Hạnh Nguyện tinh hoa
Giảng tại Huyện Chương Hóa Đài Loan (Tháng 12-1993)  - Thầy Minh Nhẩn
   Tẫp 01 Tập 02  |  Tập 03  |  
MP3 & Video Phật giáo là gì  (Dịch lại nên nghe)
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)
 
MP3 Phật giáo là gì  
Phỏng vấn của Đài Truyền Hình Đài Loan (1997)
   |  01  |  02  |
MP3 & Video Phật học vấn đáp     | 01  |  02  |  >> Xem Video <<
MP3 & Video Phật học đáp vấn
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (30-10-2000)
   |  01  |   >> Xem Video << 
MP3 Phật học đáp vấn  
Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba (25-9-2000)
   |  01  |  02  |
MP3 & Video

Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh  
Thư viện Phật giáo Hoa Tạng
~~Cư sỉ Vọng Tây chuyển ngử năm 2011 ~~

 

Xin nhấn (click) vào đây

Dịch xong trọn bộ

MP3

Phát khởi Bồ tát thù thắng chí nhạo kinh  
~~ Giảng tại Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba Tháng 10 - 1996 ~~
~~Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử năm 2007 ~~

  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |   17  |  18  |  19  |

MP3

Phật Pháp viên dung không chương ngại  
Trích từ Kinh A Nan Hỏi Phật việc tốt xấu

  01  Mới Mới ...!!!!
MP3 Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Ghi lại & Ðọc)   |  1A  |  1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |  4A  |  4B  | 5A  |  5B  |  6A  |  6B  |  7A  |  7B  |  8A  |  8B  | 9A  |  9C  |  10A  | 10B  |
MP3 & Video

Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh

 ~~ Giảng tại Tri Ân viện Ðông kinh -Nhật Bản  2/11/2002  ~~
~~Cư sỉ Thanh Trí chuyển ngử 6/2008 ~~

  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  | 10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21  |  22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27   

Video Links => -  01  |  02  |  03 |

MP3

Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh

~~Cư sỉ Viên Đạt - Vọng Tây ~~

  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |

Còn tiếp

MP3

"Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác"
Học viện Deanza, California, Mỹ Quốc. Tháng 06 Năm 1992
Chuyển ngữ : Tỳ Kheo - Minh Nhẫn

 

MP3

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
Giảng tại Tân Gia Ba (11-1994)

Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngử

Xin nhấn (click) vào đây

MP3

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Ký

Ban Dịch Thuật Hán Nom

 

01  |  02  | 0304  | 05 | 060708 |   0910 |  ** Nên Nghe **
MP3

Thầy Minh Nhẩn Trích lục dịch

Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa  
Giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia 19/12/2009

 

MP3

Thầy Minh Nhẩn Trích lục dịch

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh
  Giảng lần thứ 10, Cư Sỉ Lâm Tân Gia Ba 4/1998

                                     

               
MP3 & Video

Cư sĩ Vọng Tây cẩn dịch (Trọn Bộ)

Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác Kinh.

Giảng lần thứ 10, Tháng 4/1998 - Singapore

Mới Mới Mới !!!

>> Links Video & MP3 <<

MP3 Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - Huyền Nghĩa (Ðọc lại)   | 01  |  02  |  03 04  |  05  |  06  |  07  |

  | 08  |  09  |  10  |   ~~  Mới ~~ nên nghe !!

MP3 Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Luợng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳn Giác  Kinh Huyền Nghĩa.
Giảng tại Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc (Tháng 10-1994)
  | 01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |

  | 08  | 09  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |

  | 15  |  16  |  17  |  18  |  19  |

MP3 Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký  
Ðài Giác Liên Xã, Cựu Kim Sơn Hoa Kỳ 1992
   | 1A  |  1B  |
MP3 & Video

Phật Thuyết
Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh
Trọn bộ 80 đĩa
Tịnh Tông Học Hội Singapore 2001
Cư sĩ : Vọng Tây chuyễn ngữ (2013)

 

>> Links Video & MP3 << 

MP3 Phật Thuyết Thập Thiên Nghiệp Ðạo Kinh
Giảng tại Mã Lai Á (1-7-2000)
   |  01  |  02  |  03  |
MP3 Phật Pháp bất ly sinh hoạt  
Giảng tại Kuala Lumpur Mã Lai Á (22-10-1999)
  |  01  |  02  |
MP3 & Video Phòng phi chỉ ác   |  01  |  >> Xem Video <<    
MP3 & Video Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng
 
Ngày 17 Tháng 7 Năm 1994  -  Ðạt La Tư - USA01
  |  01  |  02  | >> Xem Video <<     
MP3 Phóng sanh đáp vấn   |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 & Video Phương pháp dạy con khi mang thai

 Trích Lục Kinh Ðịa Tạng

  |  01  | >> Xem Video <<   Mới !!!
MP3 Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
** Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương **
Giảng tại Học Viện Deanza tiểu bang Cali Mỹ Quốc(Tháng 9-1992)
  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |

  |  07  |  08  |  09  |  10  |  11  |

MP3 Sân hận đọa địa ngục    01    Mới !!!
MP3 & Video Sống trong thế giới cảm ân 
Singapore  07/04/2005
  |  01  | 
MP3 Sự thật và lý luận của nhân quả
Giảng tại Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông (17-7-2004)
  |  01 |
MP3 Sự thật và lý luận của siêu độ
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)
   | 01 |
MP3 & Video Sự thật và lý luận của siêu độ (VọngTây)
Giảng tại Đài Truyền Hình Vĩ Lai Đài Bắc (1997)
  |  01  |   >> Xem Video <<
MP3 & Video Tâm bồ đề cần xuyên suốt cả một đời
Báo ân đường Tinh Tông học hội Singapore  (24/12/1999)
  01  |  02  | >> Xem Video <<
MP3 Tam Quy Ngũ Giới - 1988
Giảng tại Thư Viện Hoa Tạng Cảnh Mỹ Đài Loan (22-05-1988)
   | 0102  |
MP3 & Video Tam Quy Ngũ Giới - 1986
Australia
  |  01  |   >> Xem Video <<
MP3 & Video Tam Quy Ngũ Giới - 1999
Malaysia
   |  01  |   >> Xem Video <<
Video Tam Quy Ngũ Giới - 2000
Cổ Tấn - Malaysia
  |  01  |
MP3 & Video Tam Quy Ngũ Giới - 2000
Singapore
  |  01  |     >> Xem Video <<
MP3 & Video Tam Quy Ngũ Giới - 2001
Singapore
  |  01  |    >> Xem Video <<
MP3 Tam quy ngũ giới    |  01 |
MP3 & Video Tất cả chúng sanh vốn là Phật
Hồng Kông  (Tháng 09-2006)
  01  |  02  |

Video 01  |  02  |

MP3 Thành Phật Chi Ðạo
Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu (Tháng 11-1999)
   |  01  |
 

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Tịnh Tông Học Hội Singapore Tháng 5 Năm 1999
Cư sĩ : Vọng Tây chuyễn ngữ 2013

>> Links Video & MP3 << 

đến tập 28

MP3 Thanh tịnh phước đức  
Giảng tại Tịnh Đức Thiền Tự Tân Gia Ba (25-7-1999)
   |  01  |  02  |
MP3 & Video Thế giới hoà hài bắt đầu từ tâm  |  01  |
MP3 Thỉnh Phật trụ thế (Kinh Hoa Nghiêm)   01  |  02 |   Mới !!!
MP3 Tịnh Ảnh Lục Toàn Tập (Completed)

 

Phần 1. Tinh Không pháp sư Pháp Ngử  
             | 01 |
Phần 2. Tinh Không pháp sư Pháp Ngử    
  
          | 01 |
Phần 3. Tinh Ðộ Cảnh Ngử    
             |
01  |
Phần 4. Ấn Quang Ðại Su Pháp Ngử  
             |
01 |
Phần 5. Tinh Không pháp sư Gia Ngôn Lục
             | 
01  | 
MP3

Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 11)

Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông
04 Tháng 5 2010
 

 

MP3

Tịnh độ đại kinh khoa chú
(Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 12)

Phật Đà gíáo dục học hội Hồng Kông
Tháng 10 năm 2012
 

 

MP3 Tín Nguyện chuyên trì danh hiệu  01 02   Mới !!
MP3 Tín tâm dao động, không thể vãng sanh   01  |  02   (Nên nghe !!!)
MP3 Tín tâm học phật trị lành bệnh khổ   01
MP3 Tịnh Nghiệp Tam Phước
Giảng tại Chùa Cực Lạc Mã Lai Á (9-9-2000)
   |  01  |  02  |  03  |
MP3 Tịnh Tông nhập môn  
Giảng tại Dallas (USA) 1996
   |  01  |  02  |  03  |
MP3 Trung Phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập 
Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu ( Tháng 6 năm 2003)

~~ Hết ~~

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21-22
23-24 25-26 27-28 29-30 31 32

33

34 35 36 37 38 39 40

41

42 43 44 45 46 47
48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60
61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88
89 90 91 92 93 94

95

96 97 98 99 100 101 102
103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114    
MP3 Truyển Thọ Tam Quy Ngủ Giới (2006)  
Giảng tại Trung Tâm Triển Lãm Tân Gia Ba (24 -9-2006)
   |  01  |
MP3 Tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán.

Gỉang tại Ðài Truyền Hình Hoa Tạng 14/11/2008

Bộ đĩa này cảnh giới  rất cao, là áo chỉ của Kinh Hoa Nghiêm, chư vị đồng tu nên nghe !!

 

Xin nhấn (click) vào đây

Còn tiếp !!!

MP3 & Video Tư lương tịnh độ    nên nghe !!   | 01 | 02 | 03 | 04 | >> Xem Video <<
MP3 Tứ đại thiên vương  
Giảng tại chùa Tứ Thiên Vương Nhật Bản (Tháng 11-2002)
   |  01  |  02  |  03  |  04  |
MP3 Tu học tự tại vãng sanh    | 01  |  02  |
MP3 Tu phước tu tuệ  
Giảng tại Hội Niệm Phật Quán Tự Tại - Đài Bắc Đài Loan (12-1994)
   |  01  |  02  |  03  |
MP3 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Tập 13 ---> Tập 25
  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |
MP3 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên  
Giảng tại Tân Gia Ba (11-5-1999)
  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |
MP3 & Video Thực tiển sáu phép Ba La Mật (Kinh Hoa Nghiêm)  
Giảng tại Hồng Kông 4/9/2006
  |  01  |  >> Xem Video << 
MP3 & Video Trị bệnh cứu người trừ họa 
 
  |  01  |  >> Xem Video <<
MP3 & Video Trân trọng pháp duyên
Cơm Sáng Khai Thị 1999
  |  01 | >> Xem Video <<
MP3 Vào cửa Tịnh Tông (Tịnh Tông nhập môn)

01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  | 09  |

MP3 Vãng Sanh Luận Ký (Quyển Thượng)
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc 02/10/1994
 
MP3 Vãng Sanh Luận Ký
Giảng tại Dallas Mỹ Quốc (1994)
  |  01  |  02  |  03  |  04  |  05  |  06  |  07 |
MP3 & Video Vì sao phải đặc biệt chú trọng đệ tử qui 
Tịnh Tông Học Hội Australia - 10/01/2005
  | 01  |  02  | >> Xem Video <<
MP3 & Video Vì sao phải Siêu Ðộ Vong Nhân 
 
  | 01  |   >> Xem Video <<  
MP3 & Video Xem trọng nhân quả   |  01  | >> Xem Video << 

** Xin quí đt đóng góp ý kiến khi dịch nên dùng "A Di" hoặc "A Mi" **

MP3 Ý Nghĩa chơn thật của bổn nguyện niệm Phật  
LA Tháng 3 2001
   |  1A  | 1B  |  2A  |  2B  |  3A  |  3B  |
     

Tịnh Thư Quán Home