Pháp Âm (Dharma Talk) Liên Tông Tổ Kinh Sách Hộ Niệm Vấn Ðáp Liên Lạc  

Tổ Liên Tông 

01 Huệ Viễn Ðại Sư
02 Thiện Ðạo Ðại Sư
03 Thừa Viễn Ðại Sư
04 Pháp Chiếu Ðại Sư
05 Thiếu Khang Ðại Sư
06 Diên Thọ Ðại Sư
07 Tỉnh Thường Ðại Sư
08 Liên Trì Ðại Sư
09 Trí Húc Ðại Sư
10 Hàm Sách Ðại Sư
11 Thật Hiền Ðại Sư
12 Triệt Ngộ Ðại Sư
13 Ấn Quang Ðại Sư