Tỉnh Thường Đại Sư - Liên Tông Thất Tổ

Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đă thọ giới Cụ Túc.

Trong niên hiệu Thuần Hóa, Đại Sư đến trụ tŕ chùa Chiêu Khánh. V́ mến di phong của Lô Sơn, ngài tạo tượng Phật A Di Đà kết hợp bạn sen, thành lập Liên Xă. Sau đó, ngài lại chích máu tả phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy lại đổi tên Liên Xă thành Tịnh Hạnh Xă. Hàng sĩ phu dự vào hội niệm Phật được một trăm hai mươi người. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tín khác có đến hàng vạn, đều xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Trong đây quan Tướng Quốc Vương Văn Đán làm hội thủ. Riêng phần Tỳ Kheo Tăng, Đại Sư độ được hơn một ngàn người, đều tu môn Niệm Phật.

Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, theo thường khóa Đại Sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát, bỗng nói to lên rằng: "Đức A Di Đà Thế Tôn đă đến!" Rồi ngồi yên mà hóa, thọ 62 tuổi.

Trong giờ ngài thị tịch, đại chúng thấy mặt đất biến thành sắc vàng ṛng, rất lâu mới hoàn phục như cũ.

Lời Phụ:

Kinh dạy: "Tâm tịnh th́ cơi Phật thanh tịnh". Đại Sư đă tu nhân niệm Phật thanh tịnh, tất phải cảm tịnh quả. Nhưng v́ tịnh quả mănh liệt nên không đợi sanh về Tây Phương mà ảnh hưởng đến cảnh uế địa này tạm biến thành sắc hoàng kim. Đây là một bằng chứng cho biết cảnh đất vàng cây báu ở Tịnh Độ là có thật, v́ "tất cả pháp do tâm tạo". Quả vị của Đại Sư tất ở ngôi Thượng Thượng Phẩm.

Trích Mấy Điệu Sen Thanh Quyển 1 - Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm