Cư sĩ : Diệu m - Minh Trị (c Chu)

Vận Động Hộ Niệm

Toạ đm tại NPĐ A Di Đ (c Chu)

năm 2009

 

                                           |  01 |  02  |  03  |  04  |  05 06 07  | 08   | 09   |  10  |

                                           | 11 12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |

                                           |  2122  |  23  |  24  |  25 26  |  27  |  28  |  29  |  30  |

                                           | 31  |  32  | 33   |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  

                                           | 41  |  42  |  43 44  |  45  |  46  |  47  |  48  |

                                           | 49  |  50  |  51  |  52  |  53  |  54  |  55  |  56  |  57  |  58  | 59  |

 

Trở về trang CS Diệum


Trang nh TịnhthưQun