Cư sĩ : Diệu Âm - Minh Trị (Úc Châu)

Thiện Căn, Phước Đức & Nhân Duyên

Toạ đàm tại NPĐ A Di Đà (Úc Châu)

Tháng 10 năm 2011
 

 

01 |  02  |  03  |  04  |  05 06 07  | 08   |  09  |  10  |

| 11 12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |

21 |  22  |  23  |  24  |  25 26  |  27  |  28  |  29  |  30  |

| 31  |  32  |  33  |  34  |  35  |  36  |  37  |  38  |  39  |  40  |  

| 41  |  42  |  43 44  |  45  |  46  |  47  |  48 |

 

Trở về trang CS DiệuÂm


Trang nhà TịnhthưQuán