Cư sĩ : Diệu Âm - Minh Trị (Úc Châu)

Niệm Phật - Hộ Niệm - Văng Sanh - Vấn Đáp

Cư Sỉ Diệu Âm trả lời các Câu hỏi (được sưu tập lại)


 

                                           |  01 |  02  |  03  |  04  |  05 06 07  |  08  | 09   |  10  |

                                           | 11 12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20  |

                                           |  2122  |  23  |  24  |  25 26  |  27  |  28  |  29  |  30  |

Cư Sĩ Thiện Quang Đọc

                                           | 01  |  02  | 03   |  04  |  05  |  06  |  07  |  08  |  09  |  10  |  

                                           | 11  |  12  | 

 

Trở về trang CS DiệuÂm


Trang nhà TịnhthưQuán