Thời khoá cộng tu NPĐ - Liên Hoa (Leipzig)

 

  Thời khóa bản PDF  
  Liên Tŕ Tán  
  Tụng Kinh A Di Đà  
  Tán Phật  
  Kinh Hành Niệm Phật (Địa Chung 1)  
  Niệm Phật Địa Chung 2 và Phát nguyện Văng Sanh  
  Hồi Hướng Công Đức  
  Đọc bài Hồi Hướng CS Diệu Âm  
  Phổ Hiệm Cảnh Chúng & Tam Quy Y  
     
 

Thời khoá tron bộ (1 file)

 

 

 

www.tinhthuquan.com